L&R Bouw, gevestigd aan de Spoorstraat 56c te IJsselmuiden, hanteert onderstaande Algemene Voorwaarden.

 

 1. Toepasselijkheid:

1.1 De leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onze offertes, op alle aan ons gerichte opdrachten (zijnde hierna te noemen “leverancier”) en op alle met ons gesloten overeenkomsten tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.2 Indien de opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van (of niet voorkomen in) deze voorwaarden, zijn deze voor de leverancier alleen bindend indien deze door de leverancier uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 1. Offertes:

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of overeengekomen.

2.2. Indien blijkt dat bij de aanvraag of overeenkomst door de opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren, heeft de leverancier het recht de prijzen hierover aan te passen.

 1. Opdrachten/orders:

3.1 Opdrachten/orders zijn slechts bindend indien zij door de opdrachtgever schriftelijk zijn bevestigd, of bij gebreke van zodanige bevestiging door de uitvoering van de opdracht/order van de leverancier.

3.2 De opdrachtgever is steeds verplicht voor de opdracht de leverancier volledig in te lichten over de door hem gebruikte kwaliteitseisen, bij gebreke waarvan de leverancier, indien dit na aanvaarding van opdracht blijkt, gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden zonder dat daardoor voor de opdrachtgever enig recht op een vergoeding  uit welken hoofde dan ook ontstaat.

3.3 Niet functionele verschillen tussen geleverde producten en alle overige specificaties en kwaliteitsvermeldingen en de werkelijke uitvoering van het geleverde geven de opdrachtgever geen recht op enigerlei vergoding, in welke vorm of uit welken hoofde dan ook.

 1. Prijzen:

4.1 De prijzen van producten en diensten zijn gebaseerd op de datum der offerte voor ons geldende kostenbepalende factoren. Indien na datum van aanbieding en/of bevestiging de prijzen van deze kostenbepalende factoren een verhoging ondergaan, ook al is deze verhoging gebeurt ten gevolge van de tijdens het uitbrengen van de offerte c.q. bevestiging te voorziene omstandigheden, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, welke prijsverhoging voor de opdrachtgever bindend is.

 1. Levertijd:

5.1 De levertijd gaat in op de datum waarop de schriftelijke opdracht door de leverancier wordt ontvangen.

5.2 Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 1. Leveringen:

6.1 L&R Bouw is gerechtigd een opdracht in deelleveringen te splitsen en te factureren met behoud van het recht betaling te ontvangen per gefactureerde deellevering overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.

 1. Risico’s en transport:

7.1 Het risico voor de goederen is vanaf het tijdstip waarop deze voor aflevering gereed zijn voor de opdrachtgever.

 1. Wijziging opdracht:

8.1 Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan de opdrachtgever.

8.2 Indien de leverancier door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is de leverancier gerechtigd de daaruit vloeiende meerdere kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

 1. Auteursrechten:

9.1 De leverancier behoudt zicht ten aanzien van de door hem gemaakte producten, materialen en goederen en ook ten aanzien van de door hem gebruikte productiemethoden uitdrukkelijk alle rechten op en voortvloeiende uit rechten van intellectuele eigendom, zoals rechtten op modellen, auteursrechten en octrooien voor, tenzij anders is overeengekomen.

9.2 Alle door de leverancier verstrekte producten en productiemethoden etc. blijven eigendom van de leverancier en dienen op diens verzoek onmiddellijk aan hem te worden teruggezonden. Zij mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de leverancier noch geheel, nog gedeeltelijk, worden gekopieerd, aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage gegeven, noch door de opdrachtgever worden gebruikt voor de productie van goederen en/of diensten waarop zij betrekking hebben.

9.3 De beweegbare delen blijven ons eigendom totdat de volledige betaling van onze factuur heeft plaatsgevonden.

 1. Garantie:

10.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert de leverancier dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

10.2 De leverancier garandeert de deugdelijkheid van de door de leverancier geleverde goederen. Gebreken die het gevolg zijn van ondeugdelijkheid van het materiaal dan wel fabricagefouten zullen op onze kosten hersteld worden.

10.3 Onze garantieplicht gaat niet verder dan herstel of vervanging. Dit alles ter onzer beoordeling.

10.4 Onze garantieplicht vervalt:

– Indien de opdrachtgever/afnemer niet in staat is te bewijzen dat het gebrek het product ongeschikt maakt voor normaal gebruik.

– Indien de opdrachtgever/afnemer zonder onze toestemming zelf is overgegaan tot reparatie of vervanging  van onderdelen, ten aanzien  van waarvan de garantie is verleend.

– Indien het geconstateerde gebrek het kennelijke gevolg is van onjuist gebruik van het geleverde. Dit alles ter onzer beoordeling.

 1. Betalingsvoorwaarden:

11.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling binnen 14 dagen na datum van de dan ter zake opgemaakte factuur netto contant te gebeuren.

11.2 Indien de betaling niet binnen de in dit artikel bedoelde betalingstermijn heeft plaatsgevonden, is de leverancier gerechtigd vanaf het einde van deze termijn zonder ingebrekestelling een vergoeding wegens renteverlies te berekenen van 10% per jaar of de wettige rente (zo deze hoger is) over het dan openstaande bedrag.

11.3 De leverancier is voorts gerechtigd buiten de koopprijs en rente van de opdrachtgever alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die niet door betaling zijn veroorzaakt te vorderen. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd voor elk geval waarin de opdrachtgever zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd.

 1. Eigendomsvoorbehoud:

12.1 Zo lang de opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van de leverancier.

12.2 Ingeval de opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover de leverancier niet nakomt, is de leverancier zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de goederen terug te nemen. In welk geval ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van L&R Bouw op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

 1. Bijzondere omstandigheden aan de zijde van de opdrachtgever:

13.1 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de opdrachtgever wordt gelegd, de opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

13.2 In bovenstaande gevallen heeft de leverancier voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van de leverancier vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

13.3 Indien een van de vermelde omstandigheden zich voordoet, is de leverancier gerechtigd de volledige koopprijs van de goederen onmiddellijk bij vooruitbetaling te vorderen en/of zekerheidsstelling voor de overeengekomen prijs te verlangen. Dit ter keuze van de leverancier.

 1. Overmacht:

14.1 In geval van overmacht waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in-/uitvoerbelemmeringen en in het geval dat de leverancier door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van de leverancier niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst bij aangetekend schrijven kunnen worden beëindigd. Dit alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

 1. Ontbinding:

15.1 Indien de opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt, heeft de leverancier het recht alle met de betrokken opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van de leverancier op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

 1. Geschillen:

16.1 Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

16.2 Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Zwolle.